Program

Time \ Date May 19 May 20
8:10-8:30 Opening
Morning Session Session Chair: Zhigang Shuai Session Chair: Jiali Gao
8:30-9:15 William Miller Weitao Yang
9:15-10:00 Weihai Fang Zhigang Shuai
10:00-10:20 Coffee Break Coffee Break
Session Chair: William Miller Session Chair: Weihai Fang
10:20-11:05 Kazuo Takatsuka GuanHua Chen
11:05-11:50 Chaoyuan Zhu Chao-Ping Hsu
11:50-12:20 Yi Zhao Jun Jiang
12:20-14:00 Lunch Break Lunch Break
Afternoon Session Session Chair: Jiushu Shao Session Chair: Weitao Yang
14:00-14:45 Yoshitaka Tanimura Wenjian Liu
14:45-15:30 Yijing Yan Jiali Gao
15:30-15:50 Coffee Break Coffee Break
Session Chair: Kazuo Takatsuka Session Chair: Yoshitaka Tanimura
15:50-16:20 Xin Chen Zhenggang Lan
16:20-16:50 Haibo Ma Zhennan Zhou
16:50-17:20 Qiang Shi Linjun Wang
Dinner Banquet

Note:

Sponsors